MOŻLIWOŚĆ ZWROTU:

Jeśli chcą Państwo zwrócić zakupiony Produkt (z wyjątkiem Produktu na Zamówienie) – to jest taka możliwość przez okres 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Nie jest wymagane podanie przyczyny zwrotu. Proszę o staranne spakowanie Produktu i odesłanie go wraz z wypełnionym oświadczeniem odstąpienia od umowy (którego wzór znajduje się poniżej).

Zwrot wpłaty na podane konto nastąpi w terminie do 3-ch dni roboczych od daty otrzymania przeze mnie przesyłki.

Proszę pamiętać aby zwracany Produkt:

 • nie nosił oznak użytkowania,

 • posiadał metkę (etykietę, oznakowanie) i oryginalne opakowanie,

 • był w dobrym stanie technicznym - nie został uszkodzony w trakcie transportu zwrotnego z tytułu niewłaściwie zapakowanej przesyłki,

 • miał prawidłowo wypełnione oświadczenie odstąpienia od umowy.

Przesyłki ze zwrotami, które zostaną nadane za pobraniem lub płatne gotówką, nie będą przyjmowane i w rezultacie wrócą do nadawcy.

Oświadczenie odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Zwracany Produkt, wraz z wypełnionym oświadczeniem, uprzejmie prosimy przesłać na adres:

Anna Chmielewska MM

ul. Rynek Podgórski 2 lok.7

30-533 Kraków

......................, .......................

Miejscowość, data

…....................................................

…....................................................

….....................................................

imię, nazwisko i adres Klienta będącego KonsumentemOświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy sprzedaży Produktu zakupionego przez Internet na stronie www.lniany.pl :Produkt: ..............................................................................................….............................................

numer zamówienia: ….........................................................................................................................

Umowa Sprzedaży zawarta dnia: …....................................................................................................

Data doręczenia Produktu: …...............................................................................................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ...................................................................................)

na konto nr................................................................................................……....................................

Oświadczam, że zakupiony Produkt zwracam w stanie niezmienionym.

…................................................

Podpis KlientaMOŻLIWOŚĆ REKLAMACJI

Jeśli stwierdzą Państwo, że zakupiony Produkt jest uszkodzony lub posiada wady to w ramach rękojmi mogą go Państwo reklamować. Zasady obowiązujące przy reklamacji są spisane w Regulaminie - proszę się z nim zapoznać.

Reklamowany produkt proszę odesłać wraz ze zgłoszeniem reklamacji, którego wzór podany jest poniżej.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI PRODUKTUReklamowany Produkt, wraz z wypełnionym zgłoszeniem, uprzejmie prosimy przesłać na adres:

Anna Chmielewska MM

ul. Rynek Podgórski 2 lok.7

30-533 Kraków

 1. Imię i nazwisko zgłaszającego:.................................................................................................

 2. Adres:........................................................................................................................................

 3. Data nabycia Produktu:.............................................................................................................

 4. Nazwa Produktu:.......................................................................................................................

 5. Data dostawy Produktu:............................................................................................................

 6. Cena Produktu: .........................................................................................................................

 7. Przedłożony dowód sprzedaży (np. faktura, paragon): ............................................................

 8. Stwierdzony rodzaj wady w Produkcie: ................................................................................... …...............................................................................................................................................

 9. Kiedy i w jakich okolicznościach wada została stwierdzona: .................................................. …..............................................................................................................................................

 10. Żądanie Klienta:

 • Doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży: ...............................................

 • Wymiana Produktu na nowy: …....................................….......................................................

 • Obniżenie ceny Produktu: …....................................................................................................

 • Odstąpienie od Umowy Sprzedaży: ….....................................................................................…………………………..

Podpis Klienta