REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.lniany.pl

SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2. ZAMÓWIENIE I INNE USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

  5. RĘKOJMIA PRODUKTU

  6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

  7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  8. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  9. PLIKI COOKIES

  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.lniany.pl prowadzony jest przez Annę Chmielewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Anna Chmielewska MM, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności: ul. Rynek Podgórski 2 lok.7, 30-533 Kraków; NIP 679-129-58-21; adres poczty elektronicznej: lniany.sklep@gmail.com; numer telefonu: 609 648 936.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (pkt. 7 Regulaminu jest skierowany wyłącznie do Przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, logotypów, fotografii zamieszczanych na stronie lniany.pl należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może mieć miejsce tylko w sposób zgodny z przepisami prawa i za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

1.5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

1.6. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe zabezpieczenia techniczne, które zminimalizują powyższe zagrożenia. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

1.7. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności naruszającej Interes Sprzedawcy.

1.8. Informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

1.9. Definicje:

1.9.1. DOSTAWA - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Produktu będącego przedmiotem Sprzedaży.

1.9.2. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.9.3. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.9.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiajacy złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.9.5. HASŁO - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, a służących do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

1.9.6. KLIENT - podmiot na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługii drogą elektroniczną i z którym może być zawarta Umowa Sprzedaży.

1.9.7. KONSUMENT osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.9.8. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

1.9.9. KONTO - Usługa Elektroniczna, panel uruchomiony przez Sprzedawcę na rzecz Klienta (poprzez Formularz Rejestracji), oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i Hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.9.10. NEWSLETTER - Elektroniczna Usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierające informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.9.11. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.9.12 PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Może to być: (1) PRODUKT GOTOWY dostępny w Sklepie Internetowym, jak również (2) PRODUKT NA ZAMÓWIENIE, którego wygląd, wymiary i inne cechy są ustalane przez Klienta ze Sprzedawcą telefonicznie lub korespondencyjnie, uwzględniającą indywidualne potrzeby Klienta i zawsze potwierdzone drogą poczty elektronicznej zarówno przez Klienta jak i Sprzedawcę.

1.9.13 REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

1.9.14 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

1.9.14. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.lniany.pl

1.9.15. SKLEP STACJONARNY - miejsce przeznaczone do obsługi Klientów pod adresem: ul. Rynek Podgórski 2 lok.7, 30-533 Kraków.

1.9.16. SPRZEDAWCA - Anna Chmielewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Chmielewska MM, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności ul. Rynek Podgórski 2 lok.7, 30-533 Kraków; NIP 679 129 58 2, REGON: 356735556; adres poczty elektronicznej: lniany.sklep@gmail.com; numer telefonu: 609 648 936. Sprzedawca jest jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego www.lniany.pl.

1.9.17 TRWAŁY NOŚNIK - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych bezpośrednio do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów jakim te informacje służą, pozwalające na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.9.18. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.9.19. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.9.20. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA (USTAWA) - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

1.9.21. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.9.22. PLIKI COOKIES - krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego - przechowywane na urządzeniu ostatecznym Klienta.

2. ZAMÓWIENIA I INNE USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienie i Newsletter.

2.1.1. Konto - korzystanie z Konta jest możliwe po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta - (1) wypełnienia Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola "Załóż konto" oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz ustalone indywidualnie Hasło. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Klienta, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lniany.sklep@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Rynek Podgórski 2 lok.7, 30-533 Kraków.

2.1.1.2. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych w przypadku działaniu Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, a w szczególności: łamaniem przez Klienta zabezpieczeń strony Sklepu Internetowego lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych z powyżej wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą mailową na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta.

2.1.2. Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenia Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/-y, liczba Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktu/-ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówieniaza jego pośrednictwem przez Klienta.

2.1.2.2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przy pomocy Formularza Zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.1.2.3. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

2.1.2.4. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

2.1.2.5. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty o której mowa w punkcie. 2.1.2.3. w niniejszym Regulaminie i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

2.1.2.6. Po zawarciu umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki przesyłając je na trwałym Nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta podanej przez niego podczas Rejestracji.

2.1.3. Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w polu oznaczonym "Newsletter". Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta - z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z Newslettera (czyli rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lniany.sklep@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Rynek Podgórski 2 lok.7, 30-533 Kraków.

2.2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop, lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) łącze internetowe o przepustowości conajmniej: Mozilla Firefox w wersji 57.0. lub Internet Explorer w wersji 11.0, Opera w wersji 26.0, Google Chrome w wersji 30.0., Safari w wersji 5.0. lub nowszych z włączoną obsługą języka Javascript i akceptującą pliki cookies.

2.3. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem wyżej wymienionej umowy oraz postanowień poniżej.

2.3.1. Klient który dokonał Rejestracji rozwiązuje Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych, poprzez przysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

2.3.2. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

3.1. Ceny na stronach Sklepu Internetowego zamieszczane przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, a o których będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia.

3.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

3.2.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

3.2.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.2.2.1. Bank: Bank Zachodni WBK

3.2.2.2. Numer Rachunku: 97 1090 2590 0000 0001 3277 9514

3.2.2.3. Właściciel Rachunku: Anna Chmielewska MM

3.2.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal - w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.2.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal.

3.3. Termin płatności:

3.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.3.2. W przypadku niewywiązania się Klienta z płatności w terminie o którym mowa wyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje go tym pocztą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta). Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności uzupełniona jest dodatkową informacją, że po bezskuteczny upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży. W przypadku upływu dodatkowego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle klientowi drogą poczty elektronicznej (na adres podany przez Klienta) oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

4 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

4.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.1.1. Możliwa jest Dostawa Produktu do innych krajów (na terenie Unii Europejskiej i poza) po wcześniejszym uzgodnieniu tej możliwości przez Klienta z Dostawcą i potwierdzonej drogą poczty elektronicznej.

4.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty Dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce: "Koszt Dostawy" oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażania przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.2.1. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w Sklepie Stacjonarnym jest bezpłatny

4.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

4.3.1. Przesyłka pocztowa (poprzez firmę: Poczta Polska).

4.3.2. Przesyłka kurierska (poprzez firmę Furgonetka).

4.4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Sprzedaży bez wad.

4.5. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu Internetowego informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji Zamówienia.

4.6. Zamówiony Produkt dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

4.7. W dniu wysłania Produktu do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Produktu) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

4.8. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy dostawach przesyłek kurierskich i pocztowych - od razu w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania Klient powinien zażądać od Pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

4.9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia ponownej Dostawy.

4.9.1. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie ustalając ponownie z Klientem termin i koszt kolejnej Dostawy.

4.10. Klient może odebrać zamówiony Produkt w Sklepie Stacjonarnym w dniu i o godzinie ustalonej wcześniej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.11. Sprzedawca dołącza do przesyłki paragon lub fakturę VAT - zgodnie z wolą Klienta.

5. RĘKOJMIA PRODUKTU

5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedawany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

5.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad fizycznych i prawnych.

5.3. Jeśli Produkt ma wadę, Klient może:

5.3.1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie.

5.4. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeśli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Wówczas Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad, a jeśli jest to niemożliwe do spełnienia, to zwrotu pieniędzy wydanych na zakup Produktu.

5.5. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

5.6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy do spełnienia lub w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

5.7. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

5.8. Klient który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres Sprzedawcy.

5.8.1. W przypadku Klienta który jest Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

5.9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.

5.10. Jeśli wymiana Produktu na nowy lub usunięcia wad Produktu jest niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu.

5.11 Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamacje, ustosunkuje się do reklamacji produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Klienta z wyjątkiem poniższego wyjątku:

5.11.1. Na stronie Sklepu Internetowego jest informacja o nieobecności Sprzedawcy z powodu urlopu lub choroby. Wtedy czas na ustosunkowanie się do żądania zawierającego reklamację jest wydłużony o czas nieobecności podany na stronie Sklepu Internetowego.

5.12 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:

5.12.1. Pisemnie na adres: ul. Rynek Podgórski 2 lok.7, 30-533 Kraków

5.12.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lniany.sklep@gmail.com

5.13. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub wymiany Produktu na nowy, lub oświadczenia o obniżeniu ceny, albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

5.14. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącego Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1 (budynek "S"), 31-752 Kraków, http://www.krakow.wiih.gov.pl/.

5.15. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

6.1. Klient który jest Konsumentem i który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

6.2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku Produktów Na Zamówienie (wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb) oraz Produkt nieprefabrykowany.

6.3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie Klienta.

6.4. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie to może zostać złożone na formularzu (którego wzór jest zamieszczony na stronie Sklepu Internetowego):

6.4.1. Pisemnie na adres: ul. Rynek Podgórski 2 lok.7, 30-533 Kraków;

6.4.2. w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: lniany.sklep@gmail.com

6.5. Sprzedawca potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży niezwłocznie.

6.6. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6.7. W przypadku kiedy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od  Umowy Sprzedaży przed przyjęciem jego ofert przez Sprzedawcę, oferta uznana jest za niewiążącą.

6.8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Klienta. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu.

6.9. Jeśli Klient wybierze sposób dostarczenia Produktu droższy niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów Dostawy.

6.10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6.11.Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

6.12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące skutkiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

7.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą Klientów nie będących Konsumentami.

7.2. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

7.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Dostawcy przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem Dostawcy Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

7.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.7. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

7.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.

7.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

8.1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie, a zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

8.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.3. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8.4. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z RODO.

8.5. Możliwi inni odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

8.5.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

8.5.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

8.5.3. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu Internetowego.

8.5.3. Dostawca usługi hostingowej dla Sklepu Internetowego.

8.5.4. biuro księgowe.

8.5.5. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe).

8.5.6. Podmiot zapewniający wsparcie techniczne Sklepowi Internetowemu

8.5.7. Odpowiednie organy publiczne w zakresie w jakim Administrator Sklepu Internetowego zobowiązany jest udostępniać im dane

8.6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i przenoszenia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

8.6.1. pisemnie na adres: ul. Rynek Podgórski 2 lok. 7, 30-533 Kraków;

8.6.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lniany.sklep@gmail.com

8.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

8.8. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeśli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

8.9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO

9. PLIKI COOKIES

9.1. Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w Plikach Cookies podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Plików Cookies jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz koszyka Sklepu Internetowego i panelu Klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep Internetowy zapisuje informacje w Plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu Plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klienta. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzysta Klient Sklepu Internetowego.10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmianę siedziby Sklepu Internetowego, zmianę organizacji Sklepu Internetowego, zmiany sposobów płatności i dostaw i inne - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przysłanej pocztą elektroniczną

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.